Sản phẩm phụ

AXÍT BÉO TỰ DO FFA:

Đây là những phân tử axít béo tự do (axít oleic) đã tách rời ra khỏi phân tử dầu, thu được trong quá trình tinh luyện. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của công ty AIM.

Quay về trang trước